segunda-feira, maio 02, 2016

NARITA #460

Uma viagem improvisada com partida do Aeroporto Internacional de Tóquio pelos céus do país do Sol Nascente.

01. Jio Shimizu - One million dots
02. Taku Hannoda - Solo guitar
03. Chihiro Wada - Hikoboshi
04. Katsura Yamaushi - Salmo
05. Diver - Hypogeos Sound 2
06. Shoji Hano/Masaharu Shoji - untitle
07. Tomomi Adachi - Mhoi
08. Busratch - Sound Combing